Trang quản lý cho doanh nghiệp

Liên hệ

Điều khoản sử dụng

Ban hành: ngày 1 tháng 4 năm 2017

● Điều 1 (Điều khoản áp dụng)
1. “Điều khoản sử dụng Japanese-jobs.com (dành cho người sử dụng là các doanh nghiệp)” (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng) và “Chính sách bảo mật Japanese-jobs.com” (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”, nếu kết hợp với Điều khoản sử dụng, gọi chung là “Điều khoản này”), được áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ cung cấp các loại thông tin và thông tin việc làm trên mạng internet “Japanese-jobs.com” (sau đây gọi chung là “Dịch vụ này”) do RGF HR Agent (sau đây gọi là “công ty chúng tôi” quản lý và điều hành, và trang web (https://jp.japanese-jobs.com/vi) của Japanese-jobs.com cùng các trang web tên miền phụ ở các quốc gia có liên quan, đi kèm với nó (sau đây gọi chung là “trang web này”).
2. Nội dung của Điều khoản này, có thể được bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ lúc nào.
3. Trường hợp công ty chúng tôi có hướng dẫn sử dụng để sử dụng trang web này và các gợi ý được đăng trên trang web này, v.v… (sau đây gọi là “hướng dẫn sử dụng, v.v…), thì hướng dẫn sử dụng, v.v… sẽ là một phần của Điều khoản sử dụng.
4. Người sử dụng, ở thời điểm đăng ký trên trang web này, sẽ được coi như là đã đồng ý với Điều khoản này.

● Điều 2 (Định nghĩa)
1. “Thành viên cá nhân”, là các cá nhân đăng ký thông tin cá nhân (theo định nghĩa của Chính sách bảo mật. Sau đây cũng tương tự) và các thông tin khác trên trang web này, và đã được công ty chúng tôi chấp thuận.
2. “Thành viên doanh nghiệp” là các doanh nghiệp đăng ký thông tin công ty và các thông tin khác trên trang web này, và đã được công ty chúng tôi chấp thuận.
3. Cả hai trường hợp trên được gọi chung là “thành viên”, thành viên được phép sử dụng trang web này, sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 3.
4. “Thông tin đăng ký” là những thông tin mà thành viên đã đăng ký thông qua trang web này để sử dụng trang web này, ngoại trừ thông tin cá nhân. Ngoài ra, công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm ngay cả khi các thành viên cá nhân được thành viên doanh nghiệp xác định là cá nhân, theo thông tin do thành viên cá nhân đã đăng ký tại các cột ngoại trừ cột nhập thông tin cá nhân.
5. “Thông tin việc làm” là thông tin liên quan đến việc tuyển dụng của thành viên doanh nghiệp, bao gồm các thông tin được đăng trên bảng thông báo thông tin và thông tin tổ chức hội thảo.
6. “Màn hình quản lý doanh nghiệp” là hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ giúp thành viên doanh nghiệp có thể đăng các thông tin việc làm của mình và tiếp nhận các thông tin ứng tuyển của thành viên cá nhân đối với thông tin việc làm đó, bằng cách truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu của công ty chúng tôi thông qua mạng internet từ máy tính sẵn có của thành viên doanh nghiệp.
7. “Scout” (chiêu mộ nhân lực) là dịch vụ mà các thành viên cá nhân có thể trực tiếp nhận được tin nhắn từ thành viên doanh nghiệp, khuyến khích xem các thông tin việc làm và ứng tuyển cho các thông tin việc làm của thành viên doanh nghiệp đó. Ngoài ra, các tin nhắn đó sẽ được gửi đến thành viên cá nhân đã được thành viên doanh nghiệp chọn ra sau khi xem thông tin đăng ký của thành viên cá nhân.

● Điều 3 (Thủ tục đăng ký và kiểm tra đăng ký)
1. Doanh nghiệp có nguyện vọng trở thành thành viên của dịch vụ này, sẽ được xem như đã đề nghị đăng ký thành viên sau khi đăng ký thông tin công ty tại trang đăng ký thành viên và gửi đi.
2. Việc đăng ký và sử dụng dịch vụ này, sẽ được thực hiện bởi doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể sử dụng.
3. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra theo quy định mà chúng tôi đã đưa ra đối với đề nghị đăng ký đã nêu ở khoản trước.
4. Trong trường hợp xác định doanh nghiệp đã đề nghị đăng ký (sau đây gọi là “ứng viên”) không phù hợp làm thành viên doanh nghiệp, công ty chúng tôi có thể từ chối đăng ký đó, và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với việc này, cũng như không có nghĩa vụ phải giải thích cho ứng viên về lý do từ chối việc đăng ký, và ứng viên không được nộp đơn phản đối về việc này.

● Điều 4 (Quản lý ID và mật khẩu)
1. Công ty chúng tôi sẽ phát hành và cấp ID, mật khẩu cho thành viên doanh nghiệp. 2. Thành viên doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng và quản lý ID cũng như mật khẩu của mình, và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả những tổn hại phát sinh do bản thân người sử dụng hoặc bên thứ ba đã sử dụng ID và mật khẩu trái phép, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3. Thành viên doanh nghiệp, bất kể là vì lý do gì, không được phép cho bên thứ ba sử dụng, cũng như không được chuyển nhượng, cho mượn, chuyển quyền sở hữu, bán hoặc thế chấp, v.v… ID và mật khẩu. Ngoài ra, ngay cả khi thành viên doanh nghiệp cho bên nhận ủy thác nghiệp vụ sử dụng ID và mật khẩu vì cần thiết để quản lý công việc, thì thành viên doanh nghiệp đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những sự cố xảy ra do hoạt động đó.
4. Thành viên doanh nghiệp, trong trường hợp bị mất cắp địa chỉ email hoặc mật khẩu, nếu xác định là bên thứ ba đang sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đó, thì phải ngay lập tức thông báo cho công ty chúng tôi, đồng thời phải tuân theo các hướng dẫn từ phía công ty chúng tôi.

● Điều 5 (Thay đổi hoặc dừng Dịch vụ này)
1. Nội dung dịch vụ của dịch vụ này, cùng phí sử dụng dịch vụ, thông tin đăng tải, chương trình và hệ thống, và URL, có thể sẽ được thay đổi hoặc hủy bỏ mà không cần phải thông báo trước cho thành viên doanh nghiệp.
2. Công ty chúng tôi có thể tạm dừng một thời gian dài hoặc kết thúc việc cung cấp toàn bộ dịch vụ này, sau khi đã thông báo trước cho thành viên doanh nghiệp với một thời hạn thông báo nhất định.
3. Nếu tương ứng với bất kỳ trường hợp nào được ghi sau đây, công ty chúng tôi sẽ có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng dịch vụ này, mà không cần phải thông báo trước cho thành viên doanh nghiệp.
(1) Trường hợp thực hiện công việc kiểm tra - bảo dưỡng khẩn cấp hoặc định kỳ hệ thống - máy tính liên quan đến dịch vụ này
(2) Trường hợp máy tính, đường truyền thông tin, v.v… bị gián đoạn do sự cố
(3) Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động do các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai, v.v…
(4) Các trường hợp khác mà công ty chúng tôi xác định là cần thiết phải dừng hoặc tạm dừng
(5) Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động, do có yêu cầu của các nhà chức trách, do thay đổi trong quy định - pháp luật của quốc gia có doanh nghiệp của công ty chúng tôi hoạt động
4. Công ty chúng tôi, căn cứ theo biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện dựa theo Khoản 3 ở trên, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại nào xảy ra đối với thành viên doanh nghiệp.

● Điều 6 (Trách nhiệm của thành viên doanh nghiệp)
1. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ này phải đăng ký dịch vụ này và trở thành thành viên hoàn toàn dựa trên ý muốn của bản thân.
2. Thành viên doanh nghiệp, khi sử dụng dịch vụ này, phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng, và các quy định v.v… trong Điều khoản này.
3. Thành viên doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung thông tin mà bản thân doanh nghiệp đã đăng ký. Ngoài ra, trong trường hợp có khiếu nại hoặc yêu cầu xóa bỏ, do có sai sót một phần hoặc toàn bộ thông tin mà thành viên doanh nghiệp đã đăng ký cho dịch vụ này, và sau khi chúng tôi đánh giá là cần thiết, công ty chúng tôi sẽ xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ thông tin đó mà không cần phải bảo trước.
4. Thành viên doanh nghiệp có thể thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ các thông tin mình đã đăng ký. Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh những thay đổi về thông tin đăng ký, thành viên doanh nghiệp có thể truy cập vào màn hình quản lý doanh nghiệp của trang web này để cập nhật, sửa đổi thông tin cho phù hợp và chính xác.
5. Thành viên doanh nghiệp, phải hiểu rõ là các thông tin đăng quảng cáo sau khi hết thời hạn đăng đã được công ty chúng tôi thông báo trước, vẫn có thể được đăng tiếp tục trên trang web này, hoặc thời gian đăng có thể bị rút ngắn.

● Điều 7 (Đăng thông tin việc làm lên trang web này)
1. Thành viên doanh nghiệp phải tự quyết định và chịu trách nhiệm, đăng ký thông tin việc làm của thành viên doanh nghiệp trực tiếp ở màn hình quản lý doanh nghiệp hoặc yêu cầu đăng ký với công ty chúng tôi, sao cho phù hợp với tiêu chí đăng tin và hướng dẫn sử dụng, v.v… được quy định bởi công ty chúng tôi (sau đây gọi chung là “tiêu chí đăng tin”),
2. Trong trường hợp thành viên doanh nghiệp đã đăng ký thông tin việc làm, công ty chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung thông tin việc làm đó có phù hợp với tiêu chí đăng tin không. Ngoài ra, mặc dù công ty chúng tôi sẽ xử lý kiểm tra nhanh chóng, tuy nhiên, thành viên doanh nghiệp phải hiểu rằng có thể có trường hợp không thể xử lý kiểm tra kịp trước thời gian đăng tin theo nguyện vọng của thành viên doanh nghiệp. Trong trường hợp nội dung thông tin việc làm đã đăng ký được xác định là phù hợp các tiêu chí đăng tin, thông tin việc làm đó sẽ được đăng trên trang web này sau khi hoàn tất việc kiểm tra.
3. Trong trường hợp thông tin việc làm mà thành viên doanh nghiệp đã đăng vi phạm tiêu chí đăng tin, hoặc trường hợp công ty chúng tôi xác định là không đúng sự thật thì công ty chúng tôi có thể từ chối đăng tin.
4. Thành viên doanh nghiệp phải hiểu rõ là sau khi đăng thông tin việc làm, ngay cả những thông tin việc làm có nội dung - điều kiện khác nhau, cũng không thể đăng lại trong một thời gian nhất định sau đó.
5. Toàn bộ quyền tác giả và các quyền lợi khác liên quan đến dịch vụ này đều thuộc sở hữu của công ty chúng tôi.
6. Bất kể quy định đã nêu ở khoản trước, quyền tác giả và các quyền lợi khác có liên quan đến hình ảnh hoặc văn bản (sau đây gọi là “nội dung”) đã được thành viên doanh nghiệp cung cấp sẽ thuộc về thành viên doanh nghiệp. Tuy nhiên, nội dung bao gồm trong thông tin việc làm mà thành viên doanh nghiệp muốn đăng ở dịch vụ này, trên nguyên tắc, sẽ giới hạn ở nội dung mà thành viên doanh nghiệp sở hữu quyền tác giả và tất cả các quyền lợi khác. Trong trường hợp thành viên doanh nghiệp có nguyện vọng đăng nội dung có bao gồm quyền lợi của bên thứ ba ngoại trừ bản thân thành viên doanh nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh được chụp bởi bên thứ ba, tác phẩm được soạn thảo bởi bên thứ ba hoặc các hình ảnh của các công trình xây dựng công cộng, v.v…), đối với nội dung của Điều khoản này bao gồm mục dưới đây và việc đăng tải nội dung đó, bắt buộc phải có sự đồng ý của tất cả người giữ bản quyền, bao gồm người sở hữu quyền tác giả của nội dung đó, và chỉ các thông tin việc làm đã được sự đồng ý của những người tương ứng mới được đăng.
7. Thành viên doanh nghiệp phải hiểu rõ là công ty chúng tôi có thể thực thiện việc đăng lại các thông tin công ty, v.v… có trên trang web này của thành viên doanh nghiệp ở trang web này hoặc các loại phương tiện truyền thông, với mục đích truyền bá thông tin, cũng như việc bên thứ ba với trách nhiệm của bên thứ ba, có thể đăng lại thông tin công ty, v.v… có trên trang web này của thành viên doanh nghiệp, ở các phương tiện truyền thông ngoài trang web này.

● Điều 8 (Lưu trữ thông tin)
Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu trữ các thông tin, ngay cả khi đã lưu trữ một thời gian nhất định các tập tin âm thanh và tin nhắn mà thành viên doanh nghiệp đã gửi và nhận trên màn hình quản lý doanh nghiệp, thông tin việc làm hoặc hồ sơ lý lịch đã lưu trữ tạm thời, và các thông tin khác trong quá trình hoạt động, và chúng tôi có thể xóa các thông tin này bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, trong số các thông tin này, những thông tin đã quá một thời gian nhất định, có thể bị hủy bỏ tại thời điểm bảo trì cơ sở dữ liệu của dịch vụ này. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những tổn hại phát sinh cho thành viên doanh nghiệp dựa trên các biện pháp mà công ty chúng tôi đã thực hiện căn cứ vào Điều này.

● Điều 9 (Xử lý thông tin công ty)
Công ty chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin công ty của thành viên doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ này, đồng thời có thể cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba có liên quan đến công ty chúng tôi. Thành viên doanh nghiệp cần chấp thuận về việc sử dụng đó và việc công ty chúng tôi có thể cung cấp thông tin công ty của thành viên doanh nghiệp cho bên thứ ba. Ngoài ra, việc xử lý thông tin cá nhân theo quy định của công ty chúng tôi sẽ được đăng tải ở Chính sách bảo mật.

● Điều 10 (Nghiêm cấm việc sử dụng ngoài mục đích các thông tin ứng tuyển và thông tin bảo mật)
1. Thành viên doanh nghiệp, chỉ được sử dụng các nội dung ứng tuyển, thông tin cá nhân và thông tin đăng ký khác mà thành viên cá nhân đã cung cấp cho thành viên doanh nghiệp (sau đây gọi chung là “thông tin ứng tuyển”, bao gồm các thông tin về thành viên cá nhân sử dụng Scout mà thành viên doanh nghiệp có thể xem) để thực hiện các hoạt động tuyển dụng cho các vị trí công việc tương ứng của thành viên doanh nghiệp đó, tuyệt đối không được sử dụng vào các mục đích khác (bất kể có phải là mục đích thương mại hay không).
2. Thành viên doanh nghiệp phải xử lý cẩn thận và thích hợp các thông tin ứng tuyển như là thông tin bảo mật, không được tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin cho bên thứ ba.
3. Liên quan đến việc sử dụng và quản lý thông tin ứng tuyển của thành viên doanh nghiệp, trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc có các khiếu nại khác với công ty chúng tôi từ thành viên cá nhân hoặc bên thứ ba khác, đối với những tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan, thành viên doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm cũng như chi phí để giải quyết, tuyệt đối không được gây cản trở, tổn hại cho công ty chúng tôi.
4. Thành viên doanh nghiệp tuyệt đối không được làm rò rỉ, tiết lộ thông tin không được công bố chung của công ty chúng tôi mà thành viên doanh nghiệp biết được thông qua việc sử dụng dịch vụ này (bao gồm nguồn chương trình, bí quyết, tổ chức và thông tin, v.v… liên quan đến dịch vụ này) cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin cho mục đích riêng của thành viên doanh nghiệp. 5. Thành viên doanh nghiệp, khi ủy thác một phần hoạt động ở dịch vụ này cho bên thứ ba, cũng
phải yêu cầu bên thứ ba đó phải thực hiện các nghĩa vụ tương tự với các Điều khoản này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thành viên doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm của mình.

● Điều 11 (Hạng mục nghiêm cấm đối với thành viên doanh nghiệp)
1. Thành viên doanh nghiệp không được có những hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này.
(1) Hành vi đăng ký thông tin giả mạo
(2) Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền chân dung, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty| chúng tôi, của các thành viên khác hoặc bên thứ ba, cũng như xâm phạm các quyền lợi của công ty chúng tôi.
(3) Hành vi xâm phạm đến tài sản, quyền riêng tư, v.v… của công ty chúng tôi, và của các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(4) Hành vi vu cáo, phỉ báng công ty chúng tôi, các thành viên khác và bên thứ ba cũng như hành vi xâm phạm quyền lợi của công ty chúng tôi
(5) Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật khác
(6) Hành vi dẫn đến các hành vi phạm tội
(7) Hành vi vi phạm đạo đức và trật tự công cộng
(8) Hành vi liên quan đến các hoạt động có tính phản xã hội
(9) Hành vi sử dụng vượt quá phạm vi sử dụng mang tính cá nhân khác như sao chép, bán, xuất bản các thông tin có được thông qua dịch vụ này
(10) Hành vi hoạt động cung cấp các thông tin đã có khi sử dụng dịch vụ này cho các mục đích hoạt động thương mại, lợi nhuận
(11) Hành vi can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này, hoặc hành vi làm thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến sự tín nhiệm của công ty chúng tôi
(12) Hành vi quấy rầy thành viên cá nhân, chẳng hạn như bất kể đã nhận được thông báo từ chối của thành viên cá nhân vẫn cố gắng liên lạc với thành viên cá nhân đó, nhiều lần gửi tin nhắn với cùng một nội dung cho thành viên cá nhân sử dụng Scout, bất kể thành viên cá nhân không có ý định ứng tuyển vẫn cố chấp tiếp tục gửi tin nhắn, v.v…
(13) Hành vi hủy bỏ cuộc hẹn phỏng vấn với thành viên cá nhân mà không có lý do chính đáng, hoặc các hành vi không trung thực khác đối với thành viên cá nhân
(14) Hành vi gửi email kinh doanh và các email khác không liên quan đến thông tin việc làm cho thành viên cá nhân
(15) Hành vi mô tả không chính xác và trung thực về thông tin hoặc tài liệu, v.v… gửi cho thành viên cá nhân
(16) Hành vi gửi các thông tin bao gồm vi rút máy tính và các chương trình máy tính có hại khác
(17) Hành vi giả mạo các thông tin được sử dụng liên quan đến dịch vụ này
(18) Hành vi vi phạm Điều khoản này
2. Căn cứ trên tính cần thiết trong bảo mật, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi có thể gây quá tải một phần hoặc toàn bộ hệ thống liên quan đến dịch vụ này bởi chương trình tuần tra tự động (Automatic Patrol Program), v.v… của thành viên doanh nghiệp. Trường hợp thành viên doanh nghiệp có các hành vi đó, công ty chúng tôi có thể có các biện pháp kỹ thuật chẳng hạn như biện pháp ngăn chặn, v.v… mà không cần phải báo trước về việc này, và công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ngay cả trong trường hợp phát sinh các tổn hại cho thành viên doanh nghiệp vì vấn đề này.

● Điều 12 (Miễn trách nhiệm)
1. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thiệt hại do từ chối đăng ký đối với ứng viên hoặc đăng ký dịch vụ này của thành viên doanh nghiệp, việc sử dụng dịch vụ này của thành viên doanh nghiệp, tạm dừng hoặc kết thúc dịch vụ này của công ty chúng tôi, hoặc thiệt hại do xóa bỏ đăng ký khỏi dịch vụ này, và tất cả các thiệt hại khác phát sinh liên quan đến dịch vụ này (toàn bộ các bất lợi bao gồm cả tổn hại về mặt tinh thần, gián đoạn công việc, hoặc các tổn thất về tiền khác).
2. Thành viên doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại phát sinh đối với thành viên doanh nghiệp hoặc các tranh chấp phát sinh giữa thành viên cá nhân với thành viên doanh nghiệp hoặc với bên thứ ba có nguyên nhân do thông tin việc làm, thành viên doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm giải quyết những vấn để này.
3. Các thông tin thành viên doanh nghiệp được thành viên cá nhân cung cấp, là các thông tin được thành viên cá nhân đó tự chịu trách nhiệm cung cấp, vì vậy, thành viên doanh nghiệp phải hiểu rõ là công ty chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào về tính trùng hợp, tính chân thực, tính hợp pháp, tính phù hợp và tính hữu dụng của thông tin cung cấp, thành viên doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm khi sử dụng.
4. Thành viên doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ này, phải hiểu rõ rằng công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thành viên doanh nghiệp có thể phải tiếp xúc với các thông tin do các thành viên khác đăng tải với nội dung có tính lăng mạ, công kích, hoặc các nội dung gây khó chịu. Ngoài ra, công ty chúng tôi có quyền xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ thông tin không liên quan đến dịch vụ này, hoặc các thông tin khác mà công ty chúng tôi cho là vi phạm Điều khoản sử dụng này, trong số các thông tin đã được các thành viên khác đăng trên dịch vụ này, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ này.
5. Công ty chúng tôi, đối với thành viên doanh nghiệp, sẽ không thực hiện bất cứ đảm bảo nào liên quan đến thành viên cá nhân mà thành viên doanh nghiệp đã tuyển dụng qua việc đăng thông tin việc làm, v.v… trên dịch vụ này cũng như thông qua hiệu quả của dịch vụ này, chẳng hạn như tính chính xác trong tuyển dụng thành viên cá nhân, chất lượng và năng lực của thành viên cá nhân ứng tuyển với thành viên doanh nghiệp, hoặc tính phù hợp với thành viên doanh nghiệp, v.v....
6. Công ty chúng tôi không tham gia vào việc gửi tin nhắn cho thành viên cá nhân của thành viên doanh nghiệp, cũng như thực hiện các thủ tục lựa chọn hoặc tuyển dụng thành viên cá nhân, và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hành vi nêu trên của thành viên doanh nghiệp.
7. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trong trường hợp phát sinh các thiệt hại bởi vi rút không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp chống vi rút cần thực hiện thông thường, các thiệt hại do thiên tai hoặc các lý do khác không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi (sau đây gọi là “lý do bất khả kháng”). Công ty chúng tôi không đảm bảo rằng các dữ liệu trong dịch vụ này không bị xóa hay thay đổi do các lý do bất khả kháng.

● Điều 13 (Việc công ty chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp)
1. Thành viên doanh nghiệp phải hiểu rõ rằng khi cung cấp dịch vụ này cho thành viên doanh nghiệp, với mục đích và phương pháp được quy định ở các mục dưới đây, công ty chúng tôi có quyền xem hoặc sử dụng các thông tin, hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ này do thành viên doanh nghiệp đăng ký, tập tin âm thanh, lịch sử gửi nhận được gửi nhận giữa thành viên cá nhân và thành viên doanh nghiệp, và nội dung của nó, hoặc các hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ này của các thành viên cá nhân và thành viên doanh nghiệp khác.
(1) Để nắm rõ tình hình hoạt động của dịch vụ này, công ty chúng tôi có thể xem và sử dụng trong phạm vi cần cho hoạt động
(2) Thời hạn sử dụng và xem được quy định ở mục trước, có thể tiếp tục ngay cả sau khi không còn là thành viên doanh nghiệp (mà không cần lý do)
(3) Có thể tập hợp và phân tích để lập dữ liệu thống kê, v.v… sau khi đã xử lý để không thể phân biệt và xác định chủ thể đó, cũng như có thể sử dụng không hạn chế các dữ liệu thống kê, v.v… đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc đề xuất đến thành viên doanh nghiệp và bên thứ ba, điều tra thị trường, phát triển dịch vụ mới)
(4) Công ty chúng tôi sẽ không sử dụng các thông tin cung cấp cho các mục đích khác ngoài (1) ~ (3) ghi ở trên.

● Điều 14 (Xóa - hủy và gạch tên thông tin đăng ký)
1. Thành viên doanh nghiệp có thể xóa bỏ đăng ký dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng các phương pháp do công ty chúng tôi quy định dựa trên ý muốn của bản thân.
2. Ngay cả trong trường hợp không có chủ ý xóa bỏ đăng ký, nếu trong một năm mà thành viên doanh nghiệp không truy cập vào màn hình thành viên của trang web này dù chỉ một lần, thì hồ sơ đăng ký cũng có thể được xóa bỏ.
3. Công ty chúng tôi, trong trường hợp xác định thành viên doanh nghiệp đã vi phạm Điều khoản này, bao gồm cả Điều 11, có thể gạch tên thành viên đó khỏi danh sách thành viên của dịch vụ này, hoặc đình chỉ tạm thời việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho thành viên doanh nghiệp đó. Ngoài ra, tùy vào tình trạng vi phạm Điều khoản này, công ty chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp mà công ty chúng tôi cho là thích hợp, mà không cần phải báo trước với thành viên doanh nghiệp, chẳng hạn như tự ý vô hiệu việc ứng tuyển hoặc trao đổi của thành viên cá nhân đối với thành viên doanh nghiệp đó, vô hiệu các tin nhắn được gửi từ thành viên cá nhân cho thành viên doanh nghiệp đó, việc phản hồi của thành viên doanh nghiệp cho thành viên cá nhân hoặc các trao đổi đối với công ty chúng tôi, v.v…

● Điều 15 (Thay đổi của Dịch vụ này)
Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung chi tiết của dịch vụ này với mục đích nâng cấp dịch vụ này. Vui lòng hiểu rõ.

● Điều 16 (Bồi thường tổn thất)
Thành viên doanh nghiệp, nếu vi phạm Điều khoản này, gây tổn thất cho công ty chúng tôi, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, sẽ có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ tổn thất cho công ty chúng tôi.

● Điều 17 (Luật điều chỉnh và thẩm quyền)
Luật điều chỉnh của dịch vụ này và Điều khoản này là Luật Trung Quốc, tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến dịch vụ này và Điều khoản này, sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân của nơi có trụ sở của công ty chúng tôi.

● Điều 18 (Đàm phán giải quyết)
Trường hợp phát sinh các vấn đề không được quy định trong Điều khoản này, hoặc nếu phát sinh nghi ngờ trong việc giải thích về Điều khoản này, thành viên doanh nghiệp và công ty chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận một cách thành ý để giải quyết các vấn đề đó.