Tìm kiếm công việc

  • Chọn khu vực

    LớnChọn khu vực

    Nhật Bản

    Chọn khu vực bên trong

  • Chọn công việc

    Chọn công việc

Đăng tin tuyển dụng

Điều khoản sử dụng

Japanese-jobs.com Điều khoản sử dụng thông thường (dành cho người tìm việc) và chính sách bảo mật

Ban hành: ngày 1 tháng 4 năm 2017

Chỉnh sửa: ngày 19 tháng 4 năm 2019

● Điều 1 (Điều khoản áp dụng)
1. “Điều khoản sử dụng thông thường Japanese-jobs.com (dành cho người tìm việc)” (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng) và “Chính sách bảo mật Japanese-jobs.com” (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”, nếu kết hợp với Điều khoản sử dụng, gọi chung là “Điều khoản này”), được áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ cung cấp các loại thông tin và thông tin việc làm trên mạng internet “Japanese-jobs.com” (sau đây gọi chung là “Dịch vụ này”) do RGF HR Agent (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) quản lý và điều hành, và trang web (http://japanese-jobs.com) của Japanese-jobs.com cùng các trang web tên miền phụ ở các quốc gia có liên quan, đi kèm với nó (sau đây gọi chung là “trang web này”).

2. Nội dung của Điều khoản này, có thể được bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ lúc nào. Trường hợp bạn sử dụng trang web sau khi được thay đổi, có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.
3. Trường hợp công ty chúng tôi có hướng dẫn sử dụng để sử dụng trang web này và các gợi ý được đăng trên trang web này, v.v… (sau đây gọi là “hướng dẫn sử dụng, v.v…), thì hướng dẫn sử dụng, v.v… sẽ là một phần của Điều khoản sử dụng.
4. Người sử dụng, ở thời điểm đăng ký trên trang web này, sẽ được coi như là đã đồng ý với Điều khoản này.

● Điều 2 (Định nghĩa)
1. “Thành viên cá nhân” là các cá nhân đăng ký thông tin cá nhân (theo định nghĩa của Chính sách bảo mật. Sau đây cũng tương tự) và các thông tin khác trên trang web này, và đã được công ty chúng tôi chấp thuận.
2. “Thành viên doanh nghiệp” là các doanh nghiệp đăng ký thông tin công ty và các thông tin khác trên trang web này, và đã được công ty chúng tôi chấp thuận.
3. Cả hai trường hợp trên được gọi chung là “thành viên”, thành viên được phép sử dụng trang web này, sau khi đã thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Điều 3.
4. “Thông tin đăng ký” là những thông tin mà thành viên đã đăng ký thông qua trang web này để sử dụng trang web này, ngoại trừ thông tin cá nhân. Ngoài ra, công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm ngay cả khi các thành viên cá nhân được thành viên doanh nghiệp xác định là cá nhân, theo thông tin do thành viên cá nhân đã đăng ký tại các cột ngoại trừ cột nhập thông tin cá nhân.
5. “Thông tin việc làm” là thông tin liên quan đến việc tuyển dụng của thành viên doanh nghiệp, bao gồm các thông tin được đăng trên bảng thông báo thông tin và thông tin tổ chức hội thảo.

6. “Scout” (chiêu mộ nhân lực) là dịch vụ mà các thành viên cá nhân có thể trực tiếp nhận được tin nhắn từ thành viên doanh nghiệp, khuyến khích xem các thông tin việc làm và ứng tuyển cho các thông tin việc làm của thành viên doanh nghiệp đó. Ngoài ra, các tin nhắn đó sẽ được gửi đến thành viên cá nhân đã được thành viên doanh nghiệp chọn ra sau khi xem thông tin đăng ký của thành viên cá nhân.

7. “Trang dành riêng thành viên” là trang web hoặc hệ thống mà thành viên cá nhân có thể thực hiện đăng ký thông tin đăng ký và thông tin cá nhân, thực hiện bài kiểm tra tiếng Nhật, ứng tuyển cho các thông tin việc làm, gửi nhận tin nhắn cho thành viên doanh nghiệp, bằng cách truy cập vào máy chủ cơ sở dữ liệu của công ty chúng tôi thông qua internet từ máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh của thành viên cá nhân.

8. “Việc làm thu thập” là chỉ thông tin đăng tải lại lên trang web này một số thông tin liên quan đến tuyển dụng từ các trang web khác không phải là các trang web tên miền chính hay tên miền phụ của trang web này, và các thông tin này liên quan đến việc tuyển dụng ngoại trừ thông tin việc làm đã được công ty chúng tôi hoặc thành viên doanh nghiệp trực tiếp đăng tải trên trang web này.


● Điều 3 (Thủ tục đăng ký và kiểm tra đăng ký)
1. Cá nhân có nguyện vọng trở thành thành viên của dịch vụ này (sau đây gọi là “ứng viên”), sẽ được xem như đã đề nghị đăng ký thành viên sau khi đăng ký thông tin cá nhân tại trang đăng ký thành viên và gửi đi.

2. Công ty chúng tôi sẽ tiến hành việc kiểm tra theo quy định mà chúng tôi đã đưa ra đối với đề nghị đăng ký đã nêu ở khoản trước.
3. Trong trường hợp xác định ứng viên không phù hợp làm thành viên cá nhân, công ty chúng tôi có thể từ chối đăng ký đó, và không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với việc này, cũng như không có nghĩa vụ phải giải thích cho ứng viên về lý do từ chối việc đăng ký, và ứng viên không được nộp đơn phản đối về việc này.

● Điều 4 (Quản lý ID và mật khẩu)
1. Công ty chúng tôi sẽ phát hành và cấp ID, mật khẩu cho thành viên cá nhân.
2. Thành viên cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng và quản lý ID cũng như mật khẩu của mình, và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả những tổn hại phát sinh do bản thân người sử dụng hoặc bên thứ ba đã sử dụng ID và mật khẩu trái phép, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3. Thành viên cá nhân, bất kể là vì lý do gì, không được phép cho bên thứ ba sử dụng, cũng như không được chuyển nhượng, cho mượn, chuyển quyền sở hữu, bán hoặc thế chấp, v.v… ID và mật khẩu.

4. Thành viên cá nhân, trong trường hợp bị mất cắp địa chỉ email hoặc mật khẩu, nếu xác định là bên thứ ba đang sử dụng địa chỉ email và mật khẩu đó, thì phải ngay lập tức thông báo cho công ty chúng tôi, đồng thời phải tuân theo các hướng dẫn từ phía công ty chúng tôi. Trong trường hợp này, ngoài ngoài việc đặt lại ID và mật khẩu, chúng tôi sẽ xem xét lại việc có tiếp tục cung cấp dịch vụ này cho thành viên hay không. Ngay cả khi công ty chúng tôi đã đặt lại ID và mật khẩu và quyết định tiếp tục cung cấp dịch vụ này thì các quy trình này cũng yêu cầu một khoảng thời gian nhất định mà không thể xử lý ngay lập tức trên hệ thống. Hãy hiểu rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất lợi hay mất mát xảy ra.


● Điều 5 (Thay đổi hoặc dừng dịch vụ này)

1. Nội dung dịch vụ của dịch vụ này, cùng phí sử dụng dịch vụ, thông tin đăng tải, chương trình và hệ thống, và URL, có thể sẽ được thay đổi hoặc hủy bỏ mà không cần phải thông báo trước cho thành viên cá nhân.
2. Công ty chúng tôi có thể tạm dừng một thời gian dài hoặc kết thúc việc cung cấp toàn bộ dịch vụ này, sau khi đã thông báo trước cho thành viên cá nhân với một thời hạn thông báo nhất định.
3. Nếu tương ứng với bất kỳ trường hợp nào được ghi sau đây, công ty chúng tôi sẽ có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng dịch vụ này, mà không cần phải thông báo trước cho thành viên cá nhân.

(1) Trường hợp thực hiện công việc kiểm tra - bảo dưỡng khẩn cấp hoặc định kỳ hệ thống - máy tính liên quan đến dịch vụ này
(2) Trường hợp máy tính, đường truyền thông tin, v.v… bị gián đoạn do sự cố
(3) Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động do các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai, v.v…
(4) Các trường hợp khác mà công ty chúng tôi xác định là cần thiết phải dừng hoặc tạm dừng

(5) Trường hợp dịch vụ này không thể hoạt động, do có yêu cầu của các nhà chức trách, do thay đổi trong quy định - pháp luật của quốc gia có doanh nghiệp của công ty chúng tôi hoạt động

4. Công ty chúng tôi, căn cứ theo biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện dựa theo Khoản 3 ở trên, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại nào xảy ra đối với thành viên cá nhân.

● Điều 6 (Hạn chế về việc sử dụng trang web này đối với người chưa thành niên)
Các thành viên cá nhân dưới 16 tuổi không được phép sử dụng trang web này. Nếu bạn từ 16 đến 18 tuổi, bạn có thể sử dụng trang này dưới sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ hợp pháp .
● Điều 7 (Trách nhiệm của thành viên cá nhân)
1. Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ này phải đăng ký dịch vụ này và trở thành thành viên hoàn toàn dựa trên ý muốn của bản thân.
2. Thành viên cá nhân, khi sử dụng dịch vụ này, phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng, và các quy định, v.v… trong Điều khoản này.
3. Thành viên cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung thông tin mà bản thân cá nhân đã đăng ký. Ngoài ra, trong trường hợp có khiếu nại hoặc yêu cầu xóa bỏ, do có sai sót một phần hoặc toàn bộ thông tin mà thành viên cá nhân đã đăng ký cho dịch vụ này, và sau khi công ty chúng tôi đánh giá là cần thiết, công ty chúng tôi sẽ xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ thông tin đó mà không cần phải báo trước.
4. Thành viên cá nhân có thể thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ các thông tin mình đã đăng ký. Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh những thay đổi về thông tin đăng ký, thành viên cá nhân có thể truy cập vào Trang dành riêng thành viên của trang web này để cập nhật, sửa đổi thông tin cho phù hợp và chính xác.

5. Thành viên cá nhân sử dụng dịch vụ này hoàn toàn dựa trên ý muốn của bản thân, và phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng.

6. Trường hợp phát sinh việc trao đổi có chứa tập tin – văn bản với thành viên doanh nghiệp, thành viên cá nhân không được tiết lộ điều này cho bên thứ ba


● Điều 8 (Lưu trữ thông tin)
Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu trữ các thông tin, ngay cả khi đã lưu trữ một thời gian nhất định, các tin nhắn mà thành viên cá nhân đã gửi và nhận trên Trang dành riêng thành viên, các tập tin âm thanh hoặc hồ sơ lý lịch đã lưu trữ tạm thời, và các thông tin khác trong quá trình hoạt động, và chúng tôi có thể xóa các thông tin này bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, trong số các thông tin này, những thông tin đã quá một thời gian nhất định, có thể bị hủy bỏ tại thời điểm bảo trì cơ sở dữ liệu của dịch vụ này. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những tổn hại phát sinh cho thành viên cá nhân dựa trên các biện pháp mà công ty chúng tôi đã thực hiện căn cứ vào Điều này.


● Điều 9 (Xử lý thông tin cá nhân)
Công ty chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên cá nhân để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này. Thành viên cá nhân cần chấp thuận về việc sử dụng đó và việc công ty chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cá nhân cho bên thứ ba. Ngoài ra, việc xử lý thông tin cá nhân theo quy định của công ty chúng tôi sẽ được đăng tải ở Chính sách bảo mật.

● Điều 10 (Hạng mục nghiêm cấm đối với thành viên cá nhân)

1. Thành viên cá nhân không được có những hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này.
(1) Hành vi đăng ký thông tin giả mạo
(2) Hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền chân dung, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty chúng tôi, của các thành viên khác hoặc bên thứ ba, cũng như xâm phạm các quyền lợi của công ty chúng tôi.
(3) Hành vi xâm phạm đến tài sản, quyền riêng tư, v.v… của công ty chúng tôi, và của các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(4) Hành vi vu cáo, phỉ báng công ty chúng tôi, các thành viên khác và bên thứ ba cũng như hành vi xâm phạm quyền lợi của công ty chúng tôi
(5) Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc có khả năng vi phạm pháp luật khác
(6) Hành vi dẫn đến các hành vi phạm tội
(7) Hành vi vi phạm đạo đức và trật tự công cộng
(8) Hành vi liên quan đến các hoạt động có tính phản xã hội
(9) Hành vi sử dụng vượt quá phạm vi sử dụng mang tính cá nhân khác như sao chép, bán, xuất bản các thông tin có được thông qua dịch vụ này
(10) Hành vi hoạt động cung cấp các thông tin đã có khi sử dụng dịch vụ này cho các mục đích hoạt động thương mại, lợi nhuận
(11) Hành vi can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này, hoặc hành vi làm thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến sự tín nhiệm của công ty chúng tôi
(12) Hành vi vẫn tiếp tục ứng tuyển vào cùng một thành viên doanh nghiệp bất kể đã nhận được thông báo không tuyển dụng của thành viên doanh nghiệp đó, hành vi liên tục nhiều lần ứng tuyển vào cùng một doanh nghiệp, và các hành vi khác quấy rầy đến thành viên doanh nghiệp

(13) Hành vi hủy bỏ cuộc hẹn phỏng vấn với thành viên doanh nghiệp mà không có lý do chính đáng, hoặc các hành vi không trung thực khác đối với thành viên doanh nghiệp

(14) Hành vi gửi email kinh doanh, quấy rối, chỉ trích không đúng đối với thành viên doanh nghiệp, và gửi các email, tập tin âm thanh, v.v… khác không liên quan đến thông tin việc làm cho thành viên doanh nghiệp

(15) Hành vi mô tả không chính xác và trung thực về thông tin hoặc tài liệu, v.v… gửi cho thành viên doanh nghiệp
(16) Hành vi gửi các thông tin bao gồm vi rút máy tính và các chương trình máy tính có hại khác
(17) Hành vi giả mạo các thông tin được sử dụng liên quan đến dịch vụ này
(18) Hành vi vi phạm Điều khoản này

● Điều 11: Thông tin về hồ sơ lý lịch
Khi một thành viên cá nhân tải lên thông tin cá nhân như sơ yếu lý lịch lên trang web này thì thông tin đó có thể được đặt thành thông tin công khai hoặc thông tin không công khai. Trong trường hợp thiết lập thông tin công khai, Công ty có thể cung cấp thông tin đó cho thành viên doanh nghiệp. ● Điều 12 (Miễn trách nhiệm)
1. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thiệt hại do từ chối đăng ký đối với ứng viên hoặc người đăng ký dịch vụ này của thành viên cá nhân, việc sử dụng dịch vụ này của thành viên cá nhân, tạm dừng hoặc kết thúc dịch vụ này của công ty chúng tôi, hoặc thiệt hại do xóa bỏ đăng ký khỏi dịch vụ này, và tất cả các thiệt hại khác phát sinh liên quan đến dịch vụ này (toàn bộ các bất lợi bao gồm cả tổn hại về mặt tinh thần, gián đoạn công việc, hoặc các tổn thất về tiền khác).
2. Đối với thông tin việc làm đăng tải và thông tin về thành viên doanh nghiệp đang đăng tải thông tin việc làm trên trang web này, công ty chúng tôi cố gắng luôn đăng tải những thông tin chính xác, trung thực, tuy nhiên đối với tính trùng hợp, tính chân thực, tính toàn vẹn, tính bao hàm, tính chính xác, tính hợp pháp, tính an toàn, tính hữu dụng, tính hiệu quả, tính phù hợp của các thông tin này, công ty chúng tôi không đảm bảo, và hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin này.

3. Thành viên cá nhân khi sử dụng Dịch vụ này, phải hiểu rõ rằng công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thành viên cá nhân có thể phải tiếp xúc với các thông tin do các thành viên khác đăng tải với nội dung có tính lăng mạ, công kích, hoặc các nội dung gây khó chịu. Ngoài ra, công ty chúng tôi có quyền xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ thông tin không liên quan đến dịch vụ này, hoặc các thông tin khác mà công ty chúng tôi cho là vi phạm Điều khoản sử dụng này, trong số các thông tin đã được các thành viên doanh nghiệp hoặc thành viên cá nhân khác đăng trên dịch vụ này, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ này.

4. Công ty chúng tôi không tham gia vào việc gửi tin nhắn cho thành viên cá nhân của thành viên doanh nghiệp, cũng như thực hiện các thủ tục lựa chọn hoặc tuyển dụng, và cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào nêu trên của thành viên doanh nghiệp.

5. Thành viên cá nhân tự chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ này, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại phát sinh đối với thành viên cá nhân hoặc các tranh chấp phát sinh giữa thành viên cá nhân với thành viên doanh nghiệp hoặc với bên thứ ba có nguyên nhân do thông tin việc làm, thành viên cá nhân phải tự chịu trách nhiệm và có trách nhiệm giải quyết những vấn để này.
6. Vì các thông tin được thành viên doanh nghiệp cung cấp trong trường hợp thành viên cá nhân sử dụng Scout (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về công ty do bên thứ ba cung cấp bao gồm cả thành viên doanh nghiệp, các thông tin và quảng cáo việc làm, thông tin khác do bên thứ ba cung cấp bao gồm cả thành viên doanh nghiệp) và các thông tin thành viên cá nhân được thành viên doanh nghiệp cung cấp trong các trường hợp khác, được cung cấp dựa trên trách nhiệm của bên thứ ba trong đó bao gồm cả thành viên doanh nghiệp này, nên thành viên cá nhân phải hiểu rõ rằng công ty chúng tôi không đảm bảo bất cứ điều gì đối với tính trùng hợp, tính chân thực, tính hợp pháp, tính an toàn, tính hữu dụng của thông tin cung cấp, cũng như tính xác thực của việc tuyển dụng.
7. Công ty chúng tôi không đảm bảo bất kỳ điều gì liên quan đến việc (i) không phát sinh lỗi, sai sót, tổn hại trong quá trình cung cấp Scout, (ii) tính chính xác của thông tin có được từ Scout, (iii) việc Scout và các thông tin, dịch vụ, sản phẩm, v.v… nhận được thông qua Scout, đáp ứng được kỳ vọng của thành viên cá nhân.

8. Trường hợp bên thứ ba đăng tải lại thông tin được cung cấp trên trang web này lên một trang web khác không phải là trang web này, bất kể là việc đăng lại từ trang web này có thể khiến nhận diện được thành viên cá nhân hay không, đối với thông tin trên các trang web đăng tải lại này, chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo về tính trùng hợp, tính chân thực, tính hợp pháp, tính an toàn, tính phù hợp, tính hữu dụng của các thông tin này.
9. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trong trường hợp phát sinh các thiệt hại bởi vi rút không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp chống vi rút cần thực hiện thông thường, các thiệt hại do thiên tai hoặc các lý do khác không thuộc trách nhiệm của công ty chúng tôi (sau đây gọi là “lý do bất khả kháng”). Công ty chúng tôi không đảm bảo rằng các dữ liệu trong dịch vụ này không bị xóa hay thay đổi do các lý do bất khả kháng này. Thành viên cá nhân phải hiểu rõ rằng bản thân thành viên cần tự chịu trách nhiệm đối với việc lưu trữ dữ liệu trong dịch vụ này.
10. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại đối với bên thứ ba do việc thành viên cá nhân đăng ký, sử dụng dịch vụ này, thành viên cá nhân phải tự chịu trách nhiệm giải quyết, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

11. Liên quan đến việc làm Krowl được đăng tải trên trang web này, khi nhấp vào các đường link được đăng tải, từ trang web này có thể sẽ dẫn đến trang web có thể có chứa các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng do bên thứ ba điều hành - quản lý. Ngoài ra, trên trang web này, có trường hợp có thể sử dụng các trang có chứa các thông tin liên quan đến việc tuyển dụng do bên thứ ba cung cấp. Các bên thứ ba này bao gồm các bên liên kết với công ty chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, doanh nghiệp tuyển dụng, bên thứ ba vận hành thiết bị đầu cuối hoặc hệ thống ngoại vi cần thiết để quản lý hệ thống trang web này, nền tảng kênh truyền thông xã hội bên thứ ba, bên thứ ba sử dụng trang web có chứa đường link trên trang web này. Công ty chúng tôi hoàn toàn không tham gia vào nội dung thông tin liên quan đến việc tuyển dụng do các bên thứ ba này cung cấp và việc ứng tuyển của thành viên cá nhân đối với việc tuyển dụng này, bên cạnh đó, công ty chúng tôi hoàn toàn không đảm bảo bất kỳ điều gì đối với t ính trùng hợp, tính chân thực, tính toàn vẹn, tính bao hàm, tính chính xác, tính hợp pháp, tính an toàn, tính hữu dụng, tính hiệu quả, tính phù hợp của các thông tin này. Hơn nữa, công ty chúng tôi cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với tập quán bảo mật trong việc thu thập, sử dụng và công khai thông tin của các bên thứ ba này. Thành viên cá nhân vui lòng đọc kỹ điều khoản bảo mật của các bên thứ ba này trong trường hợp có quyền lợi có thể áp dụng thực hiện trực tiếp đối với các bên thứ ba này.


● Điều 13: Quyền sở hữu Bản quyền của nội dung được cung cấp trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, chương trình, v.v.) thuộc về chúng tôi hoặc chủ sở hữu liên quan. Các thành viên cá nhân chỉ có thể xem, nhưng nếu họ không có được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi, họ không thể sao chép, sửa đổi hoặc xuất bản trên các phương tiện truyền thông khác. Các thành viên cá nhân phải chịu trách nhiệm cho các tranh chấp quyền lợi hoặc các vụ kiện phát sinh do vi phạm ở điều này.

● Điều 14 (Việc công ty chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp)
1. Thành viên cá nhân phải hiểu rõ việc công ty chúng tôi có quyền xem lịch sử sử dụng dịch vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn lượt xem trang, trao đổi với thành viên doanh nghiệp, v.v…). Ngoài ra, thành viên cá nhân cũng phải hiểu rõ, theo như quy định ở các mục dưới đây, công ty chúng tôi cũng có quyền xem, sử dụng lịch sử gửi nhận tin nhắn được gửi nhận giữa thành viên cá nhân và thành viên doanh nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn tin nhắn của thành viên doanh nghiệp gửi cho thành viên cá nhân, việc ứng tuyển của thành viên cá nhân, mở tin nhắn của thành viên doanh nghiệp gửi cho thành viên cá nhân, phản hồi của thành viên cá nhân đối với việc ứng tuyển, và trạng thái gửi nhận email khác, v.v…) cũng như nội dung tin nhắn này. Bên cạnh đó, bản quyền trong trường hợp này thuộc về quyền sở hữu của công ty chúng tôi.
(1) Để nắm rõ tình hình hoạt động của dịch vụ này, công ty chúng tôi có thể xem và sử dụng trong phạm vi cần cho hoạt động
(2) Thời hạn xem và sử dụng được quy định ở mục trước, có thể tiếp tục ngay cả sau khi không còn là thành viên cá nhân (mà không cần lý do)
(3) Có thể tập hợp và phân tích để lập dữ liệu thống kê, v.v… sau khi đã xử lý để không thể phân biệt và xác định cá nhân đó, cũng như có thể sử dụng không hạn chế các dữ liệu thống kê, v.v… đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc đề xuất đến thành viên doanh nghiệp và bên thứ ba, điều tra thị trường, phát triển dịch vụ mới)


● Điều 15 (Xóa - hủy và gạch tên thông tin đăng ký)
1. Thành viên cá nhân có thể xóa bỏ đăng ký dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng các phương pháp do công ty chúng tôi quy định dựa trên ý muốn của bản thân.
2. Ngay cả trong trường hợp không có chủ ý xóa bỏ đăng ký, nếu trong một năm mà thành viên cá nhân không truy cập vào màn hình thành viên của trang web này dù chỉ một lần, thì hồ sơ đăng ký cũng có thể được xóa bỏ.
3. Đối với việc sử dụng Scout, thành viên cá nhân cần hiểu rõ rằng, trường hợp không thể xác nhận có muốn tiếp tục sử dụng sau một thời gian nhất định trở lên, thì có thể sẽ bị loại khỏi đối tượng của Scout mà không cần thông báo trước.

4. Công ty chúng tôi, trong trường hợp xác định thành viên cá nhân đã vi phạm Điều khoản này, bao gồm cả Điều 9, có thể gạch tên thành viên đó khỏi danh sách thành viên của dịch vụ này, hoặc đình chỉ tạm thời việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho thành viên cá nhân đó. Ngoài ra, tùy vào tình trạng vi phạm Điều khoản này, công ty chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp mà công ty chúng tôi cho là thích hợp, mà không cần phải báo trước với thành viên cá nhân, chẳng hạn như tự ý vô hiệu việc ứng tuyển hoặc trao đổi của thành viên doanh nghiệp đối với thành viên cá nhân đó, vô hiệu để trong tương lai thành viên cá nhân đó không thể thiết lập nhận Scout, vô hiệu các tin nhắn của thành viên doanh nghiệp gửi cho thành viên cá nhân đó, vô hiệu việc phản hồi của thành viên cá nhân đó cho thành viên doanh nghiệp hoặc các trao đổi đối với công ty chúng tôi, v.v…

● Điều 16 (Bồi thường tổn thất)
Thành viên cá nhân, nếu vi phạm Điều khoản này, gây tổn thất cho công ty chúng tôi, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, sẽ có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ tổn thất cho công ty chúng tôi.

● Điều 17 (Luật điều chỉnh và thẩm quyền)
Luật điều chỉnh của dịch vụ này và Điều khoản này là Luật Trung Quốc, tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến dịch vụ này và Điều khoản này, sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân của nơi có trụ sở của công ty chúng tôi.

Đăng ký thành viên mới

Email hướng dẫn đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.

Email hướng dẫn đăng ký đã được gửi cho bạn.

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Đăng ký thành viên chưa hoàn tất.

Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn đăng ký trong vòng vài phút.
Vui lòng tiếp tục đến trang đăng ký trong vòng 24 giờ từ URL ở email